Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscale maatregelen

Bron: ITAA - Institute for Tax Advisors & Accountants
 

Federale maatregelen

 
 

1. Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

 
De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.
 
Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


2. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

 

Periodieke aangiften

 
Aangifte over… Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020
 
De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.
 

Intracommunautaire opgaven

 
Opgave over... Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020
 

Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.
 

3. Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing


Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
Dit uitstel geldt voor:

Btw

 
Betaling over ... Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte - februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020
Maandaangifte - april 2020 15 juli 2020
 
Bedrijfsvoorheffing
 
Betaling over ... Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte - februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020
 
Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
 

4. Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting


Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.
 
Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
 
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.
 
Op federaal niveau zijn heel wat maatregelen getroffen voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De meeste informatie is te vinden op we website van de overheid www.info-coronavirus.be/nl/. Hieronder zetten we nogmaals en voor alle duidelijkheid alle maatregelen nog eens op een rijtje.

 

5. Fiscale schulden en btw

 
 • Doel: steun bieden aan natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO), ongeacht de activiteitensector, die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus.
 • Welke maatregelen kunnen worden aangevraagd? Na ontvangst van het aanslagbiljet of een betalingsbericht, kunnen de volgende maatregelen worden aangevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, btw, PB, VenB of BNI:
  • afbetalingsplan
  • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
  • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
Wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken, moet echter een aantal voorwaarden naleven. Die voorwaarden kunnen hierna worden gevonden: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx
 
 • Termijn: de aanvraag moet voor 30 juni 2020 ingediend via het formulier dat hier kunt vinden:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx
Een antwoord op de aanvraag zal binnen een termijn van 30 dagen na indiening worden gegeven.
 
 
 

6. Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen


Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen. Ook hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.
Voor meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus en neem contact op met uw sociaalverzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
 
 

Uitstel van betaling en kwijtschelding van verhogingen

Door deze maatregel kunnen zelfstandigen uitstel verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder dat daarbij verhogingen van 3% of 7% worden aangerekend.
De bijdragen worden als volgt betaald:
 • De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moet worden betaald op 21 maart 2021
 • De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moet worden betaald voor 30 juni 2021.
Deze maatregel geldt bovendien voor de regularisatie van de sociale bijdragen waarvan de betalingstermijn werd vastgelegd op 31 maart 2020.
De zelfstandige die van dit uitstel van betaling van een van of al deze bijdragen wil gebruikmaken, moet voor 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen via zijn socialezekerheidsfonds. Die aanvraag gebeurt met een formulier.
Dit uitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen op de vastgelegde termijnen werden betaald.
Als de bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.
Let wel: om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen. Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdragen, kan dus zijn VAPZ niet aftrekken.
 
 • Verlaging van sociale bijdragen
Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
 
 • Uitstel van sociale bijdragen
Op dit moment wordt in het kader van de coronacrisis onderzocht of de voorwaarden om een uitstel te verkrijgen kunnen worden versoepeld.
 

7. Socio-economische maatregelen

 
 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.

Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.
 
Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.
 
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.
Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.
 
Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).
 
 • Telewerk
De overheid moedigt telewerk op dit moment aan. Er bestaan al heel wat fiscale voordelen voor thuiswerken, zoals voor de terbeschikkingstelling van IT-materiaal en internet door de werkgever. Let wel: als de werknemer dit materiaal ook gebruikt voor privédoeleinden, dan moet een voordeel in natura verrekend worden, met bijbehorende bedrijfsvoorheffing, patronale en persoonlijke sociale bijdragen.
 • Pc: 72 euro / toestel
 • Tablet, gsm, smartphone: 36 euro / toestel
 • Internet: 60 euro eenmalig 
 • Telefoonabonnement: 48 euro
 
Werkgevers kunnen ook tussenkomen in de kosten die de werknemer zelf draagt voor de aanschaf van een computer en internet die ze gebruiken voor het telewerk. De RSZ voorziet daarin in een forfait van 20 euro per maand voor de pc en voor internet zonder dat daarbij de werkelijke kosten hoeven te worden bewezen. Aan dit forfait hangen echter voorwaarden vast.
 
Tot slot kan een werknemer ook een thuiswerkvergoeding toekennen voor de kosten van een thuiskantoor. Dat kan bijvoorbeeld dienen voor het gebruik van elektriciteit, water, verwarming, bureaumateriaal. Voor de toekenning van deze vergoeding dient een voorafgaand akkoord te worden gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Na overleg met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) werd overeengekomen een zogenaamde FAST TRACK aanvraagprocedure te installeren waarbij de voornoemde goedkeuring per direct kan verkregen worden onder minimale voorwaarden (formele doch verkorte aanvraag, tijdelijk karakter, geen dubbel gebruik, enzovoort).
 

Regionale maatregelen - Vlaanderen

Door de coronacrisis riskeren ondernemingen in specifieke sectoren in financiële moeilijkheden te raken. Daarom heeft de Vlaamse regering in allerijl op vrijdag 13 maart extra steunmaatregelen genomen. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.
 

Extra maatregelen Crisiswaarborg

Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
De waarborgregeling bij PMV/z wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12 maanden. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.
Meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding